23. юни 2020 - 6:00 до 14:00
Sofia Event Center
BulgariaKyustendilбул. Черни връх 100, 1407 Sofia, Bulgaria

Residential Forum 2020, Sofia Event Center, вторник, 23. юни 2020

↓ For English - Scroll down ↓Residential forum 2020

"Устойчивост в отговор на предизвикателствата"Взаимовръзката между икономическата стабилност и растеж и пазара на жилища е фундаментален икономически аспект и едва ли има професионалист, който не знае и не съзнава това. 2020 година ще бъде предизвикателна. Дори и при бърз изход от епидемията, каквито са позитивните сценарии на индустрията, ситуацията ще причини стрес в системата и забавяне на потребление, инвестиции, производства. Колко негативен и колко дълготраен ще бъде ефектът върху жилищния пазар в България и как ще отговори секторът – тепърва ще разберем. Голяма част от инвеститорите имат в арсенала си натрупан опит от предишни пазарни сътресения, а успешните сред тях знаят – добре планираните жилищни проекти– изградени с мисъл за средата, за нуждите, сигурността и комфорта на обитателите, с отговорност към града и зоната, в която се намират, са тези, които запазват дългосрочна стойност и преминават устойчиво през кризисните етапи на пазарния цикъл.Residential forum 2020, организиран от Градът Медиа Груп, ще предостави публична платформа на водещите професионалисти и експерти, ангажирани с мащабните проекти и процеси на жилищния пазар, за да споделят своята гледна точка за тенденциите, рисковете, важните аспекти и очакванията за развитието на индустрията.https://2020.residentialforum.bg/

_____________________________________________________- Икономика и пазарна среда: COVID-19, обществената изолация и жилищният пазар - модели на реакция – очакванията на експертите.

- Кои са основните опори на жилищния пазар за справяне с извънредната обстановка? Устойчив ли е жилищният сектор? Гледната точка на инвеститори, брокери и банкери.

- Как епидемичната обстановка (ще) промени нагласите и изискванията на жилищните купувачи към средата на обитаване? Ще промени ли това жилищния продукт?

- Ще бъдат ли адаптирани стратегиите свързани с градското планиране и развитие към нуждите за оптимизация на рисковете от епидемии? Как ще се отрази на планирането и реализацията на жилищните проекти?

- Здравословна, зелена, безопасна, модерна и технологична: характеристики на предпочитаната среда на живот – предоставят ли новите проекти това, което съвременното поколение жилищни обитатели търсят?

- Урбанизацията и успешният подход при адаптация към динамичното градско развитие – как жилищните проекти компенсират дефицитите на градската среда?

- Еволюция при жилищните проекти: гъвкавост, технологии и повече услуги – какво искат потребителите? Модели на планиране и нови концепции 2020

- Екологичните предизвикателства и ролята на жилищните сгради в постигането на по-устойчива околна среда

- Тенденции при жилищната архитектура 2020: проекти и реализации – case studies

- Building innovation: технологии, системни решения и иновации за по-стойностни и устойчиви жилищни сгради_____________________________________________________РЕГИСТРАЦИЯ:

Early Bird регистрация (до 29 май 2020 включително): 110 евро без ДДС

Регистрация след 29 май 2020: 130 евро без ДДС

_____________________________________________________ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ УЧАСТИЕ?

Свържете се с нас, за да обсъдим възможности за присъствие на Вашата компания в Residential forum 2020 на:

E: email

T: +359 2 958 88 33***Residential Forum 2020

Sustainability in response to the challengesThe correlation between economic stability and growth and the residential market is a fundamental economic aspect, with hardly any professionals who do not know and are not aware of it. 2020 will be a challenging year. Even if it the epidemic period is short, as it is expected in the best-case scenarios of the industry, the situation will cause significant stress in the system and a solid slowdown in consumption, investment and production. How negative and how long lasting the effect on the housing market in Bulgaria will be and how the sector will respond - we still do not know yet. Many investors have in their professional arsenal an experience from previous market turmoil. The successful ones among them know - the well-planned housing projects – built, taking into consideration the environment, the needs, safety and comfort of residents, with responsibility to the city and the area where they are located, are the ones to conserve long-term value and to navigate through the crisis stages of the market cycle in a sustainable manner.Residential Forum 2020, organized by The City Media Group, will provide a public platform to leading professionals and experts engaged in large-scale housing market projects and processes to share their perspective on trends, risks, important aspects and expectations for the development of the industry.https://2020.residentialforum.bg/8/

_____________________________________________________HIGHLIGHTS:

- Economy and market environment: COVID-19, public isolation and the housing market - reaction models - experts' expectations.

- What are the main pillars of the housing market to deal with the emergency situation? Is the residential sector sustainable? The investors, brokers and bankers point of view.

- How will the epidemic environment change the attitudes and requirements of home buyers towards their living environment? Will this change the residential product?

- Will urban planning and development strategies be adapted to the needs of optimizing epidemic risks? How will it affect the planning and implementation of residential projects?

- Healthy, green, safe, modern and technological: characteristics of a preferred living environment - do new projects deliver what the current generation of residential residents are looking for?

- Urbanization and the successful approach for adaptation to dynamic urban development - how do the residential projects offset urban deficits?

- Evolution in the residential projects: flexibility, technology and more services - what do consumers want? Planning models and new concepts 2020

- Environmental challenges and the role of residential buildings in achieving a more sustainable environment

- Trends in residential architecture 2020: projects and realisations - case studies

- Building innovation: technologies, systems solutions and innovations for more valuable and sustainable residential buildings

_____________________________________________________REGISTRATION:

Early Bird Registration (until 29th of May 2020 including): 110 EUR / VAT excluded

Registration after 29th of May 2020: 130 EUR / VAT excluded

_____________________________________________________ARE YOU INTERESTED IN SPONSORSHIP?

Contact us and let's discuss all sponsorship possibilities for your company in Residential forum 2020 by:

E: email

T: +359 2 958 88 33

Residential Forum 2020

Намери повече събития около вас
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега